Mitä on ilmastokasvatus?
Ilmastokirjo » Open työkalupakin sisältö » Mitä on ilmastokasvatus?

Mitä on ilmastokasvatus?

Kokonaisvaltainen ilmastokasvatus sisältää sopivassa suhteessa tietoa, arvokasvatusta, tunteiden käsittelyä, toimintaa ja toivoa sekä ottaa huomioon motivaation ja tulevaisuuden.

Tietoa, toivoa ja toimintaa

Ilmastonmuutos on voimakkaasti esillä mediassa, ja uutiset tavoittavat jopa alle kouluikäiset lapset. Silti kokonaiskuvaa voi olla vaikea hahmottaa, ja käsitys ilmastonmuutoksesta sekä sen taustoista ja vaikutuksista voi jäädä sirpaleiseksi. Oppilaat tarvitsevat ilmastonmuutoksesta toisaalta realistista, asiantuntevaa ja paikkansa pitävää tietoa, toisaalta tulevaisuuden toivoa ja voimavaroja jaksaa eteenpäin.

Ilmastokasvatuksen polkupyörämalli

Ilmastokasvatus on monialainen kokonaisuus, jossa tulee ottaa huomioon tiedon ja ymmärryksen lisäksi muun muassa tunteet, arvot ja identiteetti. Sakari Tolppasen, Essi Aarnio-Linnanvuoren, Hannele Cantellin ja Anna Lehtosen kehittämä ilmastokasvatuksen polkupyörämalli tarkasteleekin ilmastokasvatusta monitieteisenä, kulttuurisena ja globaalina yhteiskunnallisena haasteena.

Lisää polkupyörämallista Kasvatus-lehden artikkelissa.

Yllä olevassa videossa Hannele Cantell kertoo ilmastokasvatuksen polkupyörämallista. Mallissa polkupyörän osat kuvaavat ilmastokasvatuksen eri osa-alueita, joista yhdessä syntyy toimiva kokonaisuus.

Oppimisen runko rakentuu arvoista, identiteetistä ja maailmankuvasta. Ilmastonmuutoksen ymmärtämiseen taas tarvitaan tietoa, systeemistä ymmärrystä ja ajattelun taitoja. Lisäksi uuden oppiminen vaatii aina myös osallisuutta, motivaatiota, käytännön harjoittelua ja toimintaa, eikä toivoa ja tunteitakaan saa unohtaa. Koko polkupyörää ohjaa tulevaisuusajattelu, joka määrää suunnan ja ilmastokasvatuksen tavoitteet.

Ilmastoahdistusta lievittää merkityksellisyyden kokemus

Ilmastoahdistusta tutkineen Panu Pihkalan mukaan keskeistä ilmastoahdistuksen kanssa pärjäämisessä on elämän merkityksellisyyden kokeminen. Merkityksellisyyttä edistävät toisaalta tunnetaidot ja tunteiden käsittely, toisaalta riittävät toimintamahdollisuudet ja aktiivisuus.

Toimintamahdollisuuksien lisäksi tarvitaan myös tilaa ja aikaa tunteiden käsittelyyn.

Monipuolisten toimintamahdollisuuksien lisäksi tarvitaan siis myös tilaa ja aikaa tunteiden käsittelyyn. Tunnetaitojen, emotionaalisen resilienssin, suhteellisuudentajun ja itsemyötätunnon kehittäminen ja vahvistaminen lievittää huolta ja ahdistusta sekä ehkäisee uupumusta, joka voi seurata liiallisesta puurtamisesta omia tunteita huomioimatta.

Ilmastokirjo tarjoaa monipuolisesti materiaaleja käyttötarkoituksen ja tarpeen mukaan

Ilmastokirjon materiaalien valinnassa on pyritty ottamaan huomioon tiedolliset ja tunnepuolen tarpeet sekä osallistava toiminta.

Ilmastokirjon Open työkalupakki pyrkii ottamaan huomioon sekä tiedolliset että tunnepuolen tarpeet. Tarjolla on monipuolisesti aktiviteetteja ja toimintamalleja keskustelun herättelyyn, tunteiden ja arvojen käsittelyyn, yhteisen toiminnan ideointiin, päätöksentekoon ja vaikuttamiseen sekä tiedonhakuun ja ilmastonmuutoksen ja kestävän kehityksen teemojen käsittelyyn eri oppiaineissa. Peruskoulun opetussuunnitelman perusteiden mukaisesti Ilmastokirjon tavoitteena on oppilaiden osallisuuden sekä ekososiaalisen sivistyksen ja aktiivisen kansalaisuuden edistäminen.

Open työkalupakissa materiaalit on jaoteltu käyttötarkoituksen tai -tarpeen mukaan. Kustakin materiaalista on lyhyt luonnehdinta sekä maininta siitä, minkäikäisille sen arvioidaan soveltuvan. Jos materiaali on saatavilla ruotsiksi tai englanniksi, se on merkitty luetteloon. Pelkästään ruotsinkieliset aineistot on mainittu alkuperäisellä nimellään. Mukaan on valittu aineistoja, jotka ovat verkossa ilmaiseksi saatavilla.

Lisätietoa

Lehtonen Anna, Salonen Arto O., Cantell Hannele 2019: Climate Change Education: A New Approach for a World of Wicked Problems teoksessa J.W. Cook (toim.) Sustainability, Human Well-Being, and the the Future of Education. (avoin ekirja)

Sakari Tolppasen video Ilmastokasvatuksen polkupyörämallista